Zásady ochrany osobních údajů

Naše kontaktní údaje

Název: L Bridge Consulting s.r.o.
Adresa: Plzeňská 1270/103, Košíře, 150 00 Praha 5, Česká republika
Telefon: + 420 775 700 329
E-mail: info@legal-bridge.com

Jaké informace máme

V závislosti na vašem způsobu spolupráce se Společností a účelu takové spolupráce může Společnost shromažďovat následující údaje:

 • Údaje vztahující se k vaší identitě: jedná se v zásadě o vaše celé jméno, název vaší společnosti, pracovní pozici, e-mailovou adresu, telefonní číslo atd., které nám poskytnete pro další komunikaci.
 • Údaje vztahující se k prohlížení webových stránek: tyto údaje se týkají způsobu, jak si Uživatelé prohlížejí stránky. Patří mezi ně IP adresa, rozlišení obrazovky, použitý prohlížeč, čas strávený prohlížením, historie vyhledávání, použitý operační systém, jazyk a zobrazené stránky.

Jak získáváme informace a proč je máme

Společnost shromažďuje vaše údaje nepřímo, když si prohlížíte Webové stránky pomocí souborů cookie a webových analytických služeb za podmínek definovaných výše.

Zpracováváme také vaše údaje, které poskytnete přímo vy z jednoho z následujících důvodů:

 • Během kontaktů s vámi v souvislosti s vašimi požadavky nebo nároky týkajícími se zásad ochrany údajů,
 • Během kontaktů s vámi za účelem dalšího nákupu našich služeb.

V souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR) se při zpracování těchto informací spoléháme na následující právní základ:

 • (a) Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat. Lze to provést mailem na: info@legal-bridge.com
 • (b) Máme smluvní závazek

Co děláme s informacemi, které máme

Informace, které poskytnete, používáme k:

 • Správě vašich objednávek.
 • Tomu, aby vám společnost mohla jakýmkoli způsobem zasílat novinky a obchodní informace na základě jejího oprávněného zájmu propagovat své produkty/služby, pokud jste s tím souhlasili.

S vaším souhlasem mohou být v případě potřeby zpracovávány vaše údaje také pro: (1) analýzu vašich preferencí a zvyků; (2) přizpůsobení a optimalizaci vašeho zážitku na Webových stránkách třetích stran, včetně poskytnutí přístupu k určitým funkcím, a také pro rozvoj interaktivity Webových stránek; 3) shromažďování statistických údajů, zejména o účinnosti vyhledávacích a marketingových kampaní třetích stran.

Kdo je příjemcem vašich údajů

Vaše údaje jsou zpracovávány interními službami Společnosti. Navíc je pouze poskytovatelům služeb a omezenému počtu jejich oprávněných zaměstnanců povolen přístup k vašim Údajům ohledně konkrétních služeb, kterými byli pověřeni, a které vykonávají výhradně pro Společnost v přísném souladu s povinnostmi, zejména pokud jde o bezpečnost a důvěrnost.

V souladu s platnou právní úpravou může Společnost předat vaše Údaje organizacím a orgánům, které mají zákonné právo na přístup k nim (včetně soudních a správních orgánů).

Jak uchováváme vaše informace

Vaše informace jsou bezpečně uchovány v síti Společnosti. Společnost přijímá veškerá nezbytná preventivní opatření k zachování bezpečnosti a důvěrnosti vašich Údajů, zejména aby zabránila jejich zkreslení, poškození nebo zveřejnění, jakož i aby k nim měly přístup neoprávněné třetí strany.

Společnost neuchovává vaše údaje déle, než je nezbytně nutné pro účely uvedené v těchto Zásadách. Osobní údaje jsou námi uchovávány po dobu nezbytně nutnou k poskytnutí našich služeb ohledně vašich žádostí a/nebo dokud neodvoláte svůj souhlas s jejich použitím. K tomuto datu mohou být vaše údaje archivovány v souladu s právními povinnostmi Společnosti nebo odstraněny, poté vaše údaje trvale odstraníme vymazáním ze sítě.

Vaše práva na ochranu údajů

V souladu se zákonem o ochraně údajů máte:

 • Právo na přístup — máte právo požadovat od nás kopie vašich osobních údajů.
 • Právo na upřesnění (opravu) — máte právo nás požádat o opravu informací, které považujete za nepřesné. Máte také právo požadovat od nás všechny informace, pokud se domníváte, že jsou neúplné.
 • Právo na vymazání (odstranění) — máte právo nás za určitých okolností požádat o vymazání vašich osobních údajů.
 • Právo na omezení zpracování — máte právo nás požádat, abychom za určitých okolností omezili zpracování vašich informací.
 • Právo vznést námitku proti zpracování — za určitých okolností máte právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů.
 • Právo na přenositelnost údajů — máte právo požadovat za určitých okolností předání vámi poskytnutých informací jiné organizaci nebo vám. K výkonu svých práv nejste povinni převádět žádnou platbu. V případě takového požadavku je doba na odpověď z naší strany jeden měsíc.
 • Chcete-li požádat, kontaktujte nás na adrese info@legal-bridge.com
 • Právo na omezení: můžete požádat Společnost, aby pozastavila zpracování vašich Údajů, pokud existuje jeden z důvodů stanovených nařízením (zpochybnění přesnosti údajů atd.).

V souladu s podmínkami stanovenými nařízením máte také právo dát obecné nebo konkrétní pokyny týkající se toho, co se stane s vašimi údaji po vaší smrti. Upozorňujeme však na to, že Společností budou na základě jejího zvláštního souhlasu zaregistrovány pouze zvláštní směrnice týkající se zpracování Údajů Společností z důvodů uvedených v těchto zásadách.

Zpracování vašich údajů s vaším souhlasem můžete kdykoli odvolat. Nicméně upozorňujeme, že zpracování provedené před tímto odvoláním zůstává v platnosti.

Vaše práva můžete uplatnit kontaktováním Společnosti: e-mailem na této adrese: info@legal-bridge.com

Vezměte prosím na vědomí, že doba odezvy na vaši žádost ze strany Společnosti je jeden měsíc od data přijetí vaší žádosti.

Společnost vyvíjí veškeré úsilí k bezpečnému zpracování vašich údajů, pokud se však domníváte, že takové zpracování porušuje vaše práva, můžete podat stížnost u orgánu dohlížejícího na dodržování právní úpravy o ochraně osobních údajů.

Jak podat stížnost

Můžete také podat stížnost u společnosti L Bridge Consulting s.r.o. na adrese Plzeňská 1270/103, Košíře, 150 00 Praha 5, Česká republika, pokud nejste spokojeni se způsobem, jakým používáme vaše údaje.

Soubory COOKIES

Sdělujeme vám, že při návštěvě Webových stránek může být do vašeho zařízení nainstalován jeden nebo více souborů cookie.

Co jsou soubory COOKIES?

Pro účely tohoto Sdělení se souborem cookie rozumí všechny formy přístupu a registrace informací ve vašem zařízení, včetně informací zaslaných Webovými stránkami a uložených vaším prohlížečem na zvláštním místě na pevném disku zařízení.

Proč a jak se soubory cookies používají?

 • K zajištění hladkého chodu webových stránek a optimalizování jejich výkonu.
 • K adaptaci webové stránky k vašim preferencím. Webová stránka se tedy přizpůsobuje nastavení zobrazení vašeho zařízení, včetně zohlednění použitého jazyka a rozlišení displeje.
 • K usnadnění prohlížení, zejména k eliminování potřeby znovu zadávat informace pokaždé, když navštívíte Webovou stránku.
 • Ke změření publika webových stránek a zpráv, které vám byly zaslány.
 • K zobrazování cílené reklamy na základě vašich zájmů.
 • K rozvíjení interaktivity Webových stránek.

Jaké typy souborů cookie se používají?

Technické soubory cookie

Účelem technických souborů cookie je usnadnit prohlížení Webových stránek, jakož i zajistit a zlepšit fungování Webových stránek a přístup k jejich různým funkcím.

Rovněž zajišťují implementaci bezpečnostních opatření, zejména pokud jde o vás, tím, že po určité době požádají o opětovnou autorizaci.

Sdělujeme vám, že pokud se rozhodnete tyto technické soubory cookie deaktivovat, přístup ke službám se může změnit. V tomto případě za to není Společnost za žádných okolností odpovědná.

Soubory cookie ke změření publika

Soubory cookie pro měření publika stanovují počet návštěv webových stránek a zpráv, které vám byly zaslány (obsah, sekce, strávený čas, použitý prohlížeč atd.).

Cílené reklamní soubory cookie třetích stran (reklamní soubory cookie třetích stran)

Reklamní soubory cookie třetích stran zajišťují, že se budou zobrazovat reklamy přizpůsobené vašim zájmům. Jsou instalovány Společností nebo třetími stranami — buď jménem Společnosti, nebo jejich vlastním jménem.

Jak dlouho se soubory cookie uchovávají?

V souladu se zásadami ochrany údajů vás informujeme o tom, že soubory cookie se uchovávají po dobu nezbytně nutnou pro zamýšlené účely, a to v mezích stanovených příslušným orgánem pro ochranu.

Jak můžete kontrolovat instalaci a čtení souborů cookie?

Vezměte prosím na vědomí, že můžete změnit nastavení souborů cookie na svém prohlížeči a deaktivovat tak všechny soubory cookie nebo jejich část.

Změna Zásad ochrany osobních údajů

Pokud provede Společnost jakékoli změny těchto Zásad, budou zveřejněny na Webových stránkách.

Uživatelům se doporučuje, aby toto Sdělení pravidelně kontrolovali, aby měli přehled o všech aktualizacích a změnách.

Pokud bude kterékoli ustanovení těchto Zásad prohlášeno za neplatné nebo v rozporu s pravidly, bude považováno za neexistující, ale to nebude znamenat, že jsou ostatní ustanovení těchto Zásad neplatná.

Сzech Republic, 110 00 Praha 1, ul. Havlíčkova 15/1682
+7 (495) 287-73-94, telegram: @legal_bridge, e-mail: info@legal-bridge.ru
© 2023 «Legal Bridge»
Souhlasím se Smluvními podmínkami používání těchto stránek.