Registrace společností v Rusku

Volba organizacní a právní formy

Pri zakládání spolecnosti v Rusku zakladatelé ne vzdy chápou rozdíly mezi zastoupením, pobockou nebo s.r.o. se zahranicní úcastí. Avšak ty jsou velmi významné.

Pro výber potrebné organizacní a právní formy a vypracování schématu obchodní cinnosti, zajištujeme bezplatnou konzultaci s právníkem a danovým poradcem.

Konzultaci lze usporádat jak formou osobního setkání (V Praze nebo v Moskve), tak i na dálku pomocí komunikacních programu (Skype, Zoom, WhatsApp atd.). V prípade potreby se konzultace muze zúcastnit anglicky mluvící nebo cesky mluvící odborník.

Pokud jste se jiz rozhodli pro podobu budoucí spolecnosti (pobocka, zastoupení nebo s.r.o. se zahranicní úcastí), tak níze prekládáme informace o kazdé z nich, jakoz i o doplnkových sluzbách nezbytných pro fungování spolecnosti.

Registrace zastoupení nebo pobocky zahranicní spolecnosti

Cena

Akreditace pobocky/zastoupení na území Moskvy — 2 200 €.

Povinné dodatecné náklady

 • Správní poplatek za akreditaci zastoupení/pobocky — 120 000 RUB (≈ 1 420 €).
 • Správní poplatek za schválení poctu zahranicních zamestnancu — 21 000 RUB (≈ 250 €). (v prípade elektronického podání dokladu — 18 000 RUB (≈ 210 €))
 • Preklad — 720 RUB (≈ 9 €) za 1800 znaku (priblizne 1 str.).
 • Notárské overení prekladu — 700 RUB (≈ 9 €) za 1 dokument.

Prekladatelské sluzby a notárské poplatky se platí zvlášt.

Potrebné doklady

 • Písemná zádost o povolení otevrení Zastoupení zahranicní právnické osoby v Ruské federaci (pripraví odborníci naší spolecnosti, od vás je potrebný podpis vedoucího zastoupení, pecet materské spolecnosti).
 • Výpis z obchodního rejstríku zeme puvodu zahranicní právnické osoby nebo jiný doklad potvrzující skutecnost registrace zahranicní právnické osoby v souladu s právní úpravou zeme, kde má sídlo.
 • Stanovy (zakládací smlouva) zahranicní právnické osoby.
 • Osvedcení financního úradu cizího státu v jakékoli forme o registraci zahranicní organizace jako plátce dane v zemi inkorporace s uvedením kódu poplatníka (nebo jeho ekvivalentu); platné v dobe dodání 3 mesíce.
 • Rozhodnutí zahranicní právnické osoby o otevrení Zastoupení v Ruské federaci (pripraví odborníci naší spolecnosti, od vás je potrebný podpis vedoucího zastoupení, pecet materské spolecnosti).
 • Rozhodnutí (protokol) zahranicní právnické osoby o jmenování vedoucího materské spolecnosti.
 • Originál a notársky overená kopie predpisu o Zastoupení zahranicní právnické osoby v Ruské federaci (pripraví odborníci naší spolecnosti, od vás je potrebný podpis vedoucího zastoupení, pecet materské spolecnosti).
 • Doporucující dopis od banky obsluhující zahranicní právnickou osobu, vcetne potvrzení její solventnosti.
 • Doporucující dopisy od ruských obchodních partneru.
 • Notársky overená kopie generální plné moci o udelení potrebných pravomocí vedoucímu Zastoupení zahranicní právnické osoby v Ruské federaci (pripraví odborníci naší spolecnosti, od vás je potrebný podpis vedoucího zastoupení, pecet materské spolecnosti).
 • Notársky overená kopie plné moci overené notárem oprávnené osobe k jednání ve federální státní instituci Státní registracní komora pri Ministerstvu spravedlnosti Ruska (pripraví odborníci naší spolecnosti, od vás je potrebný podpis vedoucího zastoupení, pecet materské spolecnosti).
 • Dokument potvrzující adresu zastoupení zahranicní právnické osoby v Ruské federaci (Muze to být zárucní dopis nebo nájemní smlouva s notársky overenou kopií osvedcení o vlastnictví. V prípade subnájmu se dodatecne predkládá subnájemní smlouva s pripojením dokladu povolujících subnájem, pokud to stanoví nájemní smlouva.)
 • Karta s informacemi o Zastoupení zahranicní právnické osoby (pripraví odborníci naší spolecnosti, od vás je potrebný podpis vedoucího zastoupení, pecet materské spolecnosti).

Osobní prítomnost

Prítomnost cizincu není nutná, protoze všechny dokumenty podáváme na základe notársky overené plné moci. Jedine v prípade: pokud je vedoucím zastoupení cizinec, bude muset pricestovat do Ruska podepsat doklady potrebné pro otevrení bankovních úctu.

Pracovní povolení

Zahranicní zamestnanec zastoupení nepotrebuje získat pracovní povolení, aby mohl pracovat v Rusku, stací pouze vyrídit akreditacní prukaz v obchodní a prumyslové komore a pracovní vízum.

Zahranicní zamestnanec pobocky potrebuje, aby mohl pracovat v Rusku, získat pracovní povolení, a rovnez je nutné vyrídit akreditacní prukaz v obchodní a prumyslové komore a pracovní vízum.

Pripomínáme, ze od 25. srpna 2021 vstoupily v platnost zmeny pravidel pro akreditaci zahranicních pobocek a zastoupení, zavedené federálním zákonem c. 27-FZ ze dne 24. února 2021.

Podstata techto zmen:

 • Lhuta pro akreditaci zahranicních pobocek a zastoupení se zkrátí z 25 na 15 pracovních dnu ode dne predlození dokladu akreditacnímu orgánu.
 • Byl zaveden postup pro pozastavení posuzování dokladu za úcelem odstranení chyb v predlozených dokladech, stejne jako v prípade predlození neúplného balícku dokladu. Doba pozastavení nesmí prekrocit 15 pracovních dnu. V praxi to znamená, ze bude méne zamítnutí akreditací vcetne nevrácení státních poplatku, ale toto riziko stále pretrvává (pokud nebude mozné provést opravy do predlozených dokladu).
 • Byl aktualizován seznam duvodu pro rozhodnutí akreditacního orgánu o zamítnutí akreditace, byly upresneny duvody pro zamítnutí pri provádení zmen a ukoncení akreditace zahranicních pobocek a zastoupení.

Spolecnost s rucením omezeným se zahranicní úcastí

Cena

Registrace s.r.o. — 2 020 €.

Dodatecné platby

 • Základní kapitál (minimální) — 10 000 RUB (≈ 120 €).
 • Adresa sídla organizace a poštovní sluzby — od 80 000 RUB (≈950 €).

25. srpna 2021 vstoupily v platnost zmeny clánku 9 federálního zákona ze dne 08.08.2001 c. 129-FZ «O státní registraci právnických a fyzických osob»

Podle techto zmen musí ruský notár

 • Stvrdit pravost podpisu zadatele na zádosti (posledního z zadatelu, pokud jich je nekolik) o státní registraci právnické osoby
 • Podepsat doklady uznávaným kvalifikovaným elektronickým podpisem a zaslat takovou zádost a další potrebné doklady registrujícímu orgánu v elektronické podobe.

Potvrzení o porízení záznamu o státní registraci pri zalození právnické osoby, zakládající listiny, jakoz i zamítnutí státní registrace právnické osoby zašle registracní orgán v elektronické podobe notári, který takové doklady zaslal. Obdrzet doklady od notáre v elektronické podobe muze jeden ze spolecníku osobne nebo jeho zástupce

Doplnkové sluzby

 • Adresa sídla — ≈950 € za 11 mesícu
 • Založení bezného úctu v jakékoli bance — 110 €
 • Založení účtu v cizí mene (pokud jiz byl bezný úcet otevren) — 50 € (za kazdý další úcet)
 • Náklady na preklad dokladu (anglicky, cesky, nemecky) — 10 eur/strana

Úcetní sluzby

Po registraci spolecnosti vypracujeme úcetní a danové výkazy za první ctvrtletí práce vašeho zastoupení (pobocky) nebo s.r.o. bezplatne. Další podpora — dle speciálních sazeb.

Rovnez bezplatne vyrídíme elektronický digitální podpis vedoucího zastoupení nebo reditele spolecnosti pro podávání výkazu kontrolním úradum a pripravíme šablony pro smlouvy nezbytné pro zahájení práce.

Сzech Republic, 110 00 Praha 1, ul. Havlíčkova 15/1682
+7 (495) 287-73-94, telegram: @legal_bridge, e-mail: info@legal-bridge.ru
© 2023 «Legal Bridge»
Souhlasím se Smluvními podmínkami používání těchto stránek.